ДЕТСКА ГРАДИНА – с. РЕБРОВО

Девиз:
„ Мечтите на децата летят на хвърчила“

Детска градина –с. Реброво е институция в системата на предучилищното и училищно образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от две години до постъпването им в първи клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищно образование.

 Детска градина –с. Реброво е открита през 1979 година като ЦДГ с 1 група.

През 2007 година, поради големия брой деца, в  детската градина е открита и втора група, която съществува и до днес.

От 1.08.2016 г. в съответствие със ЗПУО,1 ЦДГ-с. Реброво е преименувано в ДГ- с. Реброво.

  Днес детската градина функционира с 2 групи деца:

І група – от 2 до 4 годишна възраст

ІІ група – от 5 до 7 годишна възраст

Детската градина осигурява качествено образование, тя е желано място от родители и деца.

В групите е създадена модерна, функционална среда, съобразена с възрастовите особености.

В ДГ – с. Реброво работи мотивиран и квалифициран персонал – 3 педагогически специалисти, 4 непедагогически, 1 медицинска сестра.

Най-голяма ценност в работата на всеки от екипа е детето с неговите заложби, интереси и потребности.

Родителите са нашите партньори и активни участници в предучилищното образование.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ДГ-С. РЕБРОВО

1 Английски език
2. Спортни танци
3. Народни танци