Правилник за вътрешния ред

Годишен комплексен план за учебната 2021 / 2022 годинагодишенплан 2021

Дневен режим при целодневна организация в учебно време

Етичен кодекс на работещите с деца

Mерки за повишаване на качеството

Мерки за работа на детската градина през учебната 2021 – 2022 година в условията на COVID – 19

Правилник за дейността

Програма за приобщаващото образование и осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата в ДГ –с. Реброво за учебната 2021/2022 година

Програмна система за отглеждане, възпитание, социализация и обучение на децата

Програма за превенция на ранно напускане на образователната система

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи

Седмично разписание – втора група

Седмично разписание – ПГ

Стратегия за развитие на детска градина- с. Реброво за периода 2020–2024 година